Tại Hội nghị lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS và các KCN và đơn vị tư vấn cùng trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung KKTNS. Bản điều chỉnh quy hoạch được hình thành dựa trên cơ sở các quy hoạch đã được lập trước đó cũng như thực trạng, định hướng phát triển của KKTNS; đơn vị tư vấn đã đưa ra 3 phương án điều chỉnh, gồm: phương án tập trung; phương án phân tán; phương án tập trung khu công nghiệp. Sự phát triển sẽ được phân ra làm 2 giai đoạn; giai đoạn từ nay đến 2035 và giai đoạn sau từ năm 2035 đến năm 2050. Giai đoạn đầu sẽ ưu tiên thu hút công nghiệp nặng và công nghiệp phụ trợ. Giai đoạn sau sẽ tập trung thu hút công nghiệp chất lượng cao.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Bản điều chỉnh quy hoạch cũng nhấn mạnh đến việc hình thành các khu đô thị tại đây, như: khu đô thị trung tâm sẽ có 262.000 người; khu đô thị Hải Ninh với 95.000 người. Ngoài ra, đồ án quy hoạch cũng đi sâu quy hoạch hệ thống cảng biển, mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước, xử lý chất thải; định hướng phát triển nông nghiệp; quy hoạch các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và đào tạo; du lịch… Đồng thời, quy hoạch cũng đưa ra các biện pháp phòng, tránh lũ, như: trồng rừng đầu nguồn ở vùng núi, xây dựng đập ngăn lũ, mở rộng và nâng cấp kè sông, thực hiện giáo dục thảm họa cho người dân.

Về mô hình quản lý đối với KKTNS, đơn vị tư vấn cũng đưa ra đề xuất cơ cấu mới các chức năng quản lý của Ban để điều hành khu kinh tế; tổ chức các hội nghị trao đổi ý kiến với các doanh nghiệp khu công nghiệp (hội nghị nhỏ từng cụm theo lộ trình phát triển); hình thành các ban chuyên trách quản lý môi trường kinh tế…

Sơ đồ định hướng phát triển không gian KKTNS đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, báo cáo quy hoạch cần đi sâu phân tích cụ thể trong từng giai đoạn phát triển và từng lĩnh vực cụ thể. Việc phát triển các ngành, nghề, như: Nhiệt điện, gang thép cần xem xét quy hoạch giảm dần công suất cho phù hợp với tình hình chung của thế giới sau này. Thay vào đó là ưu tiên phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực mới đón đầu theo xu hướng cách mạng 4.0. Đơn vị tư vấn cũng cần chú ý bổ sung các vấn đề môi trường, xử lý nước thải, khu nông nghiệp công nghệ cao; vấn đề cung ứng nước cho KKTNS khi được mở rộng đa ngành, nghề. Rà soát đánh giá lại diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo tính khả thi trong tổng thể phát triển KKTNS.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó bản quy hoạch cũng cần có tính khái quát, để làm rõ các giai đoạn phát triển và thể hiện được tính đa ngành, đa lĩnh vực của KKTNS. Trong thời gian tới, cần tập trung thu hút phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; chú trọng phát triển đô thị thông minh đáp ứng được 3 yếu tố xanh, sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ năm 2030 đến năm 2040 cần chú trọng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và hạ tầng đô thị; từ năm 2040 đến năm 2050 tập trung chú trọng vào công nghiệp, hạ tầng, dịch vụ. Đồng chí giao Ban Quản lý KKTNS và các KCN cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, nhanh chóng hoàn tất lại bản điều chỉnh quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét.