Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã thực hiện kiểm toán xây dựng cơ bản thường xuyên hàng năm với ngân sách địa phương, kiểm toán chương trình 30a và Chính sách 167, kiểm toán dự án đầu tư và nâng cấp Quốc lộ 47. Cụ thể, tại chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2012 tại 9 huyện đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi hơn 154 tỷ đồng. Tại chương trình chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2012 tại 2 huyện, phát hiện vi phạm 287,4 triệu đồng. Tại dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 47, tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2013 ở 4 gói thầu, phát hiện vi phạm hơn 19 tỷ đồng. Tại chương trình kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước đầu tư xây dựng các công trình xây dựng từ năm 2011 – 2015, phát hiện vi phạm hơn 39,5 tỷ đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra còn có các chương trình thanh, kiểm tra của các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vi phạm trong đầu tư công trình xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015. Việc thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm toán trong đầu tư công trình xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Các kiến nghị của các đơn vị thanh tra cấp trên đều được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để, khắc phục kịp thời các yếu kém trong công tác quản lý nhà nước…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, hiện nay đang có sự chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra giữa các ngành, đơn vị như thanh tra, kiểm toán, thanh tra ngành, lĩnh vực, giám sát của các Ban trực thuộc Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh… trong quá trình thực hiện; gây khó khăn cho đơn vị, địa phương. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH kiến nghị với Quốc hội xem xét sửa đổi về Luật thanh tra và Luật kiểm toán cho phù hợp với tình hình thực tế. Tại Hội nghị, đồng chí ghi nhận những ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh và giao các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu lại các vấn đề mà Đoàn ĐBQH tỉnh đưa ra, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng

phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân tích thêm nguyên nhân và công tác khắc phục những vấn đề được nêu tại báo cáo. Đồng chí ghi nhận những ý kiến tại Hội nghị, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thiện lại báo cáo, kiến nghị tới Quốc hội trong thời gian tới. Đồng chí cũng đánh giá cao trong thời gian qua những sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh đều được UBND tỉnh giải quyết, xử lý nhanh chóng và có báo cáo cụ thể về các cơ quan chức năng liên quan và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí lưu ý các đơn vị có chức năng nhiệm vụ thanh, kiểm tra, giám sát nên có sự phối hợp, chia sẻ địa bàn, lĩnh vực hoạt động tránh sự chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra, giám sát trên cùng một đơn vị, địa phương nhất định. Các ngành cần lưu ý đến công tác cập nhật thông tin báo cáo phải nhanh gọn, chính xác hơn để đảm bảo tính thời sự trong hoạt động. Sau khi có kết luận của các đơn vị thanh, kiểm tra; các ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể.