Ngày 11/7/2011, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình triển khai hoạt động dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trong điểm giai đoạn 1 (2007-2011) do GAVI tài trợ tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bộ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Sở Y tế 10 tỉnh thực hiện dự án, đại diện Bộ Kế hoạch &Đầu tư, Bộ Tài chính.

Đại học Dược

Dự án có mục tiêu là góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em trong địa bàn tỉnh, thông qua việc duy trì và cải thiện các dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng, bao gồm cả tiêm chủng mở rộng thông qua hỗ trợ phát triển năng lực đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở (huyện, xã, thôn/bản).

Giai đoạn 1 của dự án đã thực hiện tốt, vượt mức các chỉ tiêu đó đề ra (đào tạo 6-9 tháng cho nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB), tập huấn ngắn hạn cho cán bộ y tế huyện, xã, cung cấp túi dụng cụ và hỗ trợ phụ cấp cho y tế thôn bản, hỗ trợ chi thường xuyên cho trạm y tế xã (TYTX), hỗ trợ giám sát…). Dự án đó góp phần củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tại 10 tỉnh dự án và được nhà tài trợ đánh giá cao.