Theo kế hoạch năm 2017, Thanh Hoá phấn đấu có 37 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có 22 xã của 11 huyện đủ điều kiện, được đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh tổ chức thẩm định tập trung. Theo đó, có 15 xã đạt chuẩn 49/49 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí NTM; 7 xã đạt chuẩn 48/49 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí NTM. Ngoài ra, tất cả các xã được thẩm định tập trung đều không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã căn cứ thực tế, hồ sơ, kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh và báo cáo tổng hợp của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Hội đồng tổ chức Hội nghị bỏ phiếu kín để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 15 xã đã đạt chuẩn 49/49 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí; 7 xã còn lại khẩn trương hoàn thiện để bỏ phiếu công nhận trong đợt 2 năm 2017, dự kiến được diễn ra vào trung tuần tháng 12/2017.

Kết quả, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu, 100% đồng ý công nhận 15 xã trên đạt chuẩn NTM năm 2017. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 195 xã đã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền –

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầy đủ trình UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sớm ký quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời,  có kế hoạch tổ chức thẩm định sớm các xã còn lại của các huyện. Đồng chí lưu ý các địa phương còn lại nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đã đề  ra.