Hội thảo nhóm đối tác y tế (HPG) chủ đề về Chiến lược quốc gia Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 đã tổ chức tại KS Fortuna. Các thành viên nhóm đối tác y tế, đại diện các Bộ Ngành liên quan, một số địa phương đã tham dự hội thảo.

y tế

Dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia Bảo  Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 có thể tải theo link

Tiếng Việt            Tiếng Anh