Trong những năm gần đây, việc tăng cường tỷ lệ nữ trong nghị viện nói riêng và trong lĩnh vực chính trị nói chung được nhiều quốc gia quan tâm và xem như một tiêu chí để đánh giá và so sánh mức độ bình đẳng giới giữa các quốc gia. Xác định bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là nhân tố góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Việt Nam luôn quan tâm tới việc thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Toàn cảnh Hội thảo.

Xác định tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới trong sự phát triển kinh tế – xã hội; những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới trong nhận thức về công tác cán bộ nữ, quan tâm chỉ đạo mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, từ cấp tỉnh đến cấp xã có 598 chị, em giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và đã khẳng định được tiếng nói của mình trong lĩnh vực chính trị, tham gia tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận đi sâu và chỉ rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ ở cơ sở trên địa bàn; nhiều tham luận đã nêu bật được vai trò của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn, như các tham luận: "Công tác đào tạo cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Thực trạng và giải pháp"; "Công tác Quy hoạch các cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Thực trạng và giải pháp trong thời gian tới"…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền – Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, phụ nữ đang có xu hướng tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên toàn thế giới. Đóng góp của chị em vào quá trình phát triển đã được khẳng định ngày càng rõ với những kết quả nổi bật. Phụ nữ đã dần tự chủ hơn về kinh tế, trong lĩnh vực chính trị tiếng nói của họ ngày càng được lắng nghe nhiều hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại Hội thảo.

Ở tỉnh ta phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn và khẳng định được tiếng nói của mình trong lĩnh vực chính trị, tham gia tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá sự tiến bộ của xã hội và mục tiêu Bình đẳng giới trong các Kế hoạch hành động Bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

Hiện nay, từ cấp tỉnh đến cấp xã có 598 chị, em giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (trong đó cấp tỉnh có 01 chị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 27 chị là Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Trưởng, Phó các Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 87 chị là Trưởng, phó phòng cấp Sở và tương đương. Cấp huyện, có 07 chị là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch huyện, 163 chị là Trưởng, phó các phòng ban và tương đương cấp huyện; cấp xã, có 320 chị là Bí thư, Phó Bí thư xã, phường, thị trấn); Tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, có 04 chị là đại biểu Quốc hội (tăng 9,83%), 17 chị tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tăng 4,07%); 257 chị tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện (tăng 4,22%); cấp xã có 3.085 chị tham gia Hội đồng nhân dân cấp xã (tăng 3,41%).

Hội thảo này là cơ hội quý giá, là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện pháp luật Bình đẳng giới nhằm đưa những đề xuất thiết thực về đảm bảo quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; đặc biệt là trao đổi các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.