Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Công văn số 4723/BKHĐT-TH ngày 29/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2013, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013-2015.
 
 
Năm 2012 là năm thứ hai ngành y tế thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu và tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. 
 
Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; giám sát, theo dõi và khống chế, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện các trường hợp xâm nhập, giảm thiểu việc lây truyền dịch bệnh.
 
Mạng lưới khám chữa bệnh từ trung ương đến địa phương được tập trung đầu tư; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được cải thiện đáng kể; quan tâm và triển khai thực hiện các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội, người có công. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên từng bước được khắc phục, việc luân chuyển cán bộ, chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới đã đạt được những kết quả tích cực. Tăng cường quản lý nhà nước về giá dịch vụ y tế, thực hiện chính sách viện phí và giá dịch vụ y tế mới nhằm huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân và giảm bớt sự bao cấp trong công tác khám chữa bệnh. 
 
Qua đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngành y tế có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là: (i) số giường bệnh trên 1 vạn dân (không kể trạm y tế xã) giao 21,5 ước đạt 21,5; (ii) Chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 16,6%, ước  đạt 16,3%.
 
 

Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2013 
  

Chỉ thị số 19/CT-TTg 

Thông tư 99/TT-BTC 

Công  văn số 4723/BKHĐT-TH