Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;  Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/ 9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội. Bộ Y tế xây dựng Quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2001-2020, tầm nhìn đến 2030 có kết cấu như sau:

1) Đặt vấn đề

2) Phần thứ nhất: Đánh giá tình trạng sức khỏe và thực trạng hệ thống y tế

3) Phần thứ hai: Các dự báo phát triển

4) Phần thứ ba: Nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế

5) Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch

6) Phần thứ năm: Lộ trình và tổ chức thực hiện quy hoạch

Dự thảo Quy hoạch đã được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, Ngành, Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bao gồm một số nội dung chủ yếu sau