Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tạo nền tảng đưa nông nghiệp nông thôn phát triển nên tầng cao mới. Để xây dựng NTM thành công, Nga Thái xác định phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, mục tiêu xây dựng nông thôn từng bước hiện đại, đảm bảo tính bền vững.

Giao thông nông thôn Nga Thái đã được cứng hóa

Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nga Sơn, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nga Thái coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao tinh thần đoàn kết của toàn dân, toàn hệ thống chính trị “chung tay xây dựng nông thôn mới”. Xã đã tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó làm nền tảng để xây dựng các tiêu chí một cách vững chắc. Qua triển khai chương trình, ý thức của người dân ngày càng nâng cao, người dân hiểu được chủ trương, tham gia tích cực vào xây dựng NTM.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước thông qua phong trào xây dựng NTM đã đem lại sức sống cho người dân, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, giao thông đi lại thuận tiện, cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp đời sống nhân dân ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Điểm nhấn quan trọng trong xây dựng NTM ở Nga Thái chính là xây dựng NTM xuất phát từ ý chí của dân với phương châm “dân biết, dân bàn. Khi thực hiện các tiêu chí, xã đều lấy ý kiến nhân dân cho đến khi thống nhất mới triển khai thực hiện, qua đó các tiêu chí ở Nga Thái luôn đảm bảo bền vững. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng đồng bộ, quyết liệt, trong việc giao nhiệm vụ cho từng tổ chức, ban, ngành thực hiện triển khai, giám sát xây dựng các tiêu chí NTM”. Nhiều mô hình chuyển đổi vật nuôi cây trồng đã được đưa vào thí diểm và nhân rộng trên địa bàn thành công. Những mô hình đó đã mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.
                                                                             Nhóm PV chuyên đề